اطلاعات و محاسبات کاربردی استخر

در این بخش به اطلاعات و محاسبات کاربردی مربوط به استخر، سونا و جکوزی پرداخته خواهد شد؛
بسیاری از این اطلاعات جنبه عمومی دارند و بخشی از آنها تخصصی هستند؛ با این حال سعی شده تا مجموعه تقریبا جامعی از نکاتی که در طراحی، نگهداری و مراقبت از استخرها نیاز است، به شما عزیزان ارائه شود.

محاسبه حجم استخر ها

تبدیل واحدها

محاسبه نرخ تصفیه استخر و جکوزی

محاسبه تعداد اسکیمرهای استخر

محاسبه میزان تزریق کلر در سیستم‌های الکترولیز نمکی

محاسبه میزان تزریق گاز ازن (O3) مورد نیاز استخر بر حسب gr/hr

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای شنا

PH